ADM - Team Heavy Weight Transport

Offerte-aanvraag

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw transport.

Vacatures


ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze voorwaarden worden nog aangevuld door bijzondere voorwaarden, waarin de werkwijze van ADM – Team Heavy Weight verder wordt toegelicht.
Deze bijzondere voorwaarden worden aan elke nieuwe contractant toegezonden naar aanleiding van het versturen van de eerste offerte.
Deze bijzondere voorwaarden blijven gedurende de verdere handelsrelatie steeds tussen partijen van toepassing.
Mocht de medecontractant een bijkomend exemplaar van de bijzondere voorwaarden wensen, dan wordt dit op eerste verzoek bezorgd.

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verstrekte opdrachten (waaronder desgevallend elke opslag voor, tijdens en na het vervoer) aan en overeenkomsten met en in het algemeen alle rechtsverhoudingen met ADM – Team Heavy Weight tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en voor zover de bepalingen van deze voorwaarden op de rechtsverhoudingen van toepassing zouden kunnen zijn.
Dit houdt in dat de algemene voorwaarden van elke wederpartij, onder welke vorm dan ook, op geen enkele wijze toepassing kunnen vinden op de rechtsverhouding met ADM – Team Heavy Weight.
Door de loutere aanvaarding van de aanbieding, aanvaardt de opdrachtgever eveneens de algemene voorwaarden. De voorwaarden worden ingedeeld naargelang de verschillende hoedanigheden die ADM – Team Heavy Weight kan bekleden in uitvoering van haar prestaties.

2. ADM – Team Heavy Weight treedt ingevolge de wet van 26 juni 1967 op als commissionair-expediteur telkens zij in eigen naam maar in opdracht en voor rekening van de klant de behandeling, opslag, transport en verdere distributie van de goederen organiseert en/of zorg draagt voor de administratieve afhandeling van de in- en export van goederen. Wanneer ADM – Team Heavy Weight in het kader van de organisatie van een uitzonderlijk vervoer de aanvragen indient voor het bekomen van de nodige vergunningen, treedt zij steeds op in opdracht en voor rekening van de klant. Zodoende gaat ADM – Team Heavy Weight enkel een middelenverbintenis aan. ADM – Team Heavy Weight is dan ook slechts aansprakelijk voor de vergissingen of verzuimen door haarzelf of haar ondergeschikten begaan, met uitsluiting van daden die door derden werden gesteld.

3. De vergoeding van de schadelijke gevolgen van haar vergissing of verzuimen waartoe zij eventueel zou kunnen gehouden zijn, worden in haar hoedanigheid van commissionair- expediteur beperkt tot maximaal 2.478,93 Euro per opdracht die haar werd toevertrouwd.
Enkel in geval van bewezen opzettelijk handelen in hoofde van ADM – Team Heavy Weight zal deze alle mogelijke bewezen schade zonder enige beperking vergoeden.

4. ADM – Team Heavy Weight treedt als vervoerder op vanaf het ogenblik dat zij zich verbonden heeft om zelf het vervoer uit te voeren. De dwingende bepalingen van het CMR - verdrag zijn dan steeds van toepassing, ongeacht of het internationaal- dan wel nationaal wegvervoer betreft of het zwaar, uitzonderlijk vervoer betreft. De afzender en de bestemmeling zijn steeds verantwoordelijk voor het beladen en stuwen van de goederen alsook voor de lossing ervan. Ook al is de chauffeur bij de belading aanwezig en zelfs behulpzaam bij de belading, stuwing of lossing, dan nog handelt deze volledig onder het gezag, de leiding en het toezicht van respectievelijk de afzender en/of de bestemmeling. ADM – Team Heavy Weight exonereert zich voor elke andere aansprakelijkheid behalve deze die voorzien is in het CMR-verdrag en eventuele andere dwingende regelgeving.
ADM – Team Heavy Weight draagt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade of vertraging ontstaan bij het laden en lossen van de goederen (ook niet door het ontdooien).

5. ADM – Team Heavy Weight komt als opslagnemer en goederenbehandelaar tussen indien zij voor of na een transport wordt gelast om de lading onder zich te houden. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake bezoldigde opslag zullen dan toepasselijk zijn. De vergoeding voor de schadelijke gevolgen van haar vergissing of het verzuimen waartoe zij zou kunnen gehouden zijn, beperkt zich tot maximaal 2.478,93 Euro per lot goederen dat haar met één dezelfde opdracht werd toegekend. Enkel in geval van bewezen opzettelijk handelen in hoofde van ADM – Team Heavy Weight zal alle bewezen schade zonder beperking vergoed worden.

6. De prestaties van ADM – Team Heavy Weight worden als volgt vergoed:

- Partijen bepalen voorafgaand door middel van een bestek de prijs die aan een bepaalde opdracht wordt verbonden.
De prijzen van ADM – Team Heavy Weight blijven gedurende twee maanden ongewijzigd vanaf de datum van het akkoord tussen partijen. Werken in meer die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te kunnen voeren, worden vermoed besteld te zijn en aanvaard door de opdrachtgever aan dezelfde prijsregeling als voorzien in de offerte. Behoudens andersluidende regeling in de offerte gelden de prijzen voor transporten die worden uitgevoerd tijdens de normale werkweek. Voor prestaties op zaterdag, zon- en feestdagen kan er een toeslag worden in rekening gebracht bij het uitvoeren van de opdracht. De vrachtgelden en vervoerskosten zijn verschuldigd door de opdrachtgever. In geval van een vervoer waarbij de opdrachtgever aangeeft dat de betaling zal geschieden door de geadresseerde, zijn opdrachtgever en geadresseerde hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor de betaling.

-Eens de opdracht na kennisname van het bestek bevestigd is, blijft er steeds in geval van latere annulatie van de opdracht een forfaitaire schadevergoeding       van 20% van de bedongen aannemingsprijs verschuldigd door de klant. Voor alle gevallen waar de opdracht niet doorgaat of wordt ontbonden, verbindt de opdrachtgever zich ertoe om aan ADM – Team Heavy Weight een schadevergoeding te betalen die overeenstemt met 20 % van de vrachtgelden. Indien de ontbinding na 14 uur de dag voor de rit wordt meegedeeld, stijgt deze schadevergoeding tot 50% van de vrachtgelden en bij annulering op de dag zelf van de rit bedraagt deze 75% van de vrachtgelden. Daarnaast is de klant gehouden om al de reeds gemaakte onkosten of de nog te verwachten onkosten voor reeds gedane bestellingen, integraal terug te betalen na voorlegging van de nodige bewijsstukken door ADM – Team Heavy Weight.

- De facturen zijn steeds contant betaalbaar tenzij schriftelijk anders bedongen tussen partijen. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Na afloop van de vervaldatum wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling vereist is en is onmiddellijk een conventionele schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 EUR alsook interest vanaf de vervaldatum ten bedrage van 1% per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand wordt aangerekend.
De opdrachtgever verleent aan ADM – Team Heavy Weight een conventioneel retentierecht en handelspand op alle goederen, containers en opleggers en dit tot aan de betaling van alle achterstallige bedragen die de opdrachtgever nog verschuldigd is aan ADM – Team Heavy Weight, zelfs al hebben deze bedragen een andere oorzaak dan de gegeven transportopdracht.
De verschillende schuldvorderingen van ADM – Team Heavy Weight op de opdrachtgever, zelfs indien zij betrekking hebben op verschillende zendingen en op goederen die niet meer in het bezit zijn van ADM – Team Heavy Weight, vormen één enkele en ondeelbare schuldvordering ten belope waarvan ADM – Team Heavy Weight al zijn rechten en voorrechten mag uitoefenen.
ADM – Team Heavy Weight zal in geen geval instemmen met compensatie tussen haar vrachtfacturen en eventuele vorderingen die de opdrachtgever op haar zou kunnen hebben.
Eventueel protest nopens de facturen van ADM – Team Heavy Weight dienen schriftelijk en binnen de tien dagen na ontvangst van de factuur te gebeuren en dienen aangetekend verstuurd te worden aan het adres van de maatschappelijke zetel van de vervoerder.

7. De vervoerder en de opdrachtgever onderwerpen zich ten aanzien van deze algemene voorwaarden en ten aanzien van alle overeenkomsten tussen partijen aan het Belgisch recht.
Met betrekking tot geschillen tussen de partijen zijn bevoegd de Rechtbanken welke territoriaal bevoegd zijn voor het grondgebied waarop de maatschappelijke zetel van ADM – Team Heavy Weight gelegen is, waarnaast ook de rechtbanken vernoemd onder artikel 31, 1ste lid van het CMR-verdrag internationale rechtsmacht hebben.

8. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze voorwaarden heeft geenszins de nietigheid van de overige bepalingen tot gevolg, dewelke dus onverkort van toepassing zullen blijven. In geval van betwisting nopens de interpretatie van de diverse teksten, primeert steeds de Nederlandse tekst.